หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TRIS7 6


ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน ‘บ.อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส’ ที่ ‘AA-‘ และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น ‘Stable’ จาก ‘Negative’

     ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งออกโดย บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ระดับ ‘AA-‘ ในขณะเดียวกันยังเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ จาก ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ ด้วย

     การเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตในครั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของ บริษัท อินโดรามา
เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันตราสารหนี้ของบริษัท โดยในวันที่
23 กันยายน 2564 ทริสเรทติ้งได้เปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็น ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ จาก ‘Negative’ หรือ ‘ลบ’ ในขณะที่ยังคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ ‘AA-‘

      หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันเต็มจำนวนโดยบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้จึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

     อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันที่ออกโดยบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซสอยู่ในระดับเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed) ระบุว่าบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้รับผิดชอบค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการนี้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็น 110% ของมูลค่าหุ้นกู้) ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยจากการผิดนัดชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ยังจะรับผิดชอบเป็นลูกหนี้หลักร่วมกันและแทนกันได้กับ บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันที่ระบุอยู่ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าวอีกด้วย

         ภาระผูกพันของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ภายใต้การค้ำประกันนี้ได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับเท่าเทียมกับภาระหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้และสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ

ผู้ค้ำประกันมีสถานะเครดิตที่แข็งแกร่ง

         คุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส สะท้อนความเป็นผู้นำในธุรกิจห่วงโซ่โพลีเอสเตอร์ของบริษัท โดยความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัทเกิดจากการมีระบบการผลิตที่ครบวงจร (Vertical Integration) รวมถึงการมีฐานการผลิตและฐานลูกค้าที่กระจายตัวอยู่ในทวีปเอเชีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป อาฟริกา และออสเตรเลีย นอกจากนี้ คุณภาพเครดิตของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ยังสะท้อนถึงความผันผวนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

         แนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ของหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทนั้นสะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิต ‘Stable’ หรือ ‘คงที่’ ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้แต่เพียงประการเดียวเท่านั้น   

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

         อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามการเปลี่ยนแปลงของอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส

ภาพรวมองค์กร

         บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 โดยบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ทั้งนี้ ณ เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วน 99.99%

         บริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยให้เป็น ‘สำนักงานใหญ่ภูมิภาค’ (International Headquarters) มาตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตให้เป็น ‘ศูนย์กลางการเงิน’ (Treasury Center License) จากกระทรวงการคลังในปี 2559 และมีคุณสมบัติได้เป็น ‘ศูนย์กลางทางธุรกิจระหว่างประเทศ’ (International Business Center) ตามระเบียบและข้อบังคับของกรมสรรพากรของไทยเมื่อช่วงกลางปี 2562 อีกด้วย

         ณ เดือนธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1.8 แสนล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1.2 แสนล้านบาท และในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 4.5 หมื่นล้านบาท

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (IVGS)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

ISIN: XS2048606375: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไถ่ถอนปี 2567

AA-

แนวโน้มอันดับเครดิต:

Stable

 
 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com  

ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500

     © บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง

    ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

 

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

 

EXIM One 720x90 C J

BITKUB Ad

SAM720x100px bgGC 790x90

smed banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!