หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaaaAEx

สวทน. เตรียมส่งแพคเกจ 'มาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์'เสนอ ครม.

      ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (บวทน.) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมหว้ากอ 1 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 สวทน. โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นรองประธาน และดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม

       ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (Policy Package) ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอการปลดล็อคปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการสร้างและใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยกลไกการออกกฎหมาย ระเบียบ เพื่อรองรับการดำเนินงานของผู้เล่นในระบบวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอุดมศึกษาที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในส่วนของกฎหมาย 2 ฉบับ

      ได้แก่ 1. (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... ซึ่งหลักการของร่างกฎหมายค่อนข้างนิ่งแล้ว เหลือเพียงแค่ต้องสื่อสารให้เกิดความชัดเจนในบางจุด เช่น รัฐหรือผู้ให้ทุนยังคงมีสิทธิใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นในกรณีใดบ้าง เป็นต้น โดยคาดว่าจะพร้อมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสร้างศักยภาพให้แก่ผู้รับทุนทั้งที่เป็นหน่วยบริหารจัดการผลงานวิจัย (TLO) ในมหาวิทยาลัย หรือภาคเอกชนว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง 2. (ร่าง) พระราชบัญญัติ Regulatory Sandbox พ.ศ. .... ซึ่งมีความคืบหน้าโดยได้มีการเสนอกระะบวนการการทำ Sandbox ที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานเร่งรัดกฎหมายแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมายให้มีความสมบูรณ์พร้อมนำเสนอต่อไป  

      ด้าน ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน. กล่าวว่า สำหรับ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... เป็นกลไกที่ช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับทุนในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และถ่ายทอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปยังภาคเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อันจะนำไปสู่การสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดบริษัทที่แยกตัวจากมหาวิทยาลัย และมีนักวิจัยเข้าร่วมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม

     ส่วน (ร่าง) พระราชบัญญัติ Regulatory Sandbox พ.ศ. .... จะเป็นกลไกที่จะช่วยรับมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่มีผลกระทบต่อสังคมสูง และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งประเทศจะเสียโอกาสหากยังไม่มีความชัดเจน ผ่านกลไกการทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี และกฎหมาย กฎระเบียบที่ใช้ในการกำกับดูแลนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมจริงและข้อมูลจริง โดยมีการจำกัดขอบเขตต่างๆ เช่น เรื่องพื้นที่ จำนวนผู้บริโภค หรือจำนวนเงิน ในช่วงที่ทำการทดสอบ และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคที่เหมาะสม โดยนอกจาก (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี้จะช่วยในการรับมือกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่แล้ว ยังช่วยลดเวลาการนำนวัตกรรมออกสู่ตลาด ซึ่งถือเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!