หมวดหมู่: กลต.

 SET 11


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

ข้อมูลประจำวันที่ 30 พ.ย. 2564

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 49 รายการ)

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL) นาย สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วาริณี พรเกษมสุข) หุ้นสามัญ 29/11/2564 3,000,000 4.84 ซื้อ Link
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 223,000 1.55 ขาย Link
จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUTHA) นาย ชเนศร์ เพ็ญชาติ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 640,500 1.55 ขาย Link
เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR) นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 160,000 6.88 ซื้อ Link
ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFT) นาย สุภเดช ธนากรฐิติคุณ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2564 200 6.60 ซื้อ Link
เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บมจ.(CRD) นาง พลับพลึง ชัยวุฒิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 40,000 1.17 ขาย Link
ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT) นางสาว อุษณีษ์ สันติกูล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2564 70,000 4.39 ขาย Link
ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(CIG) นาย อารีย์ พุ่มเสนาะ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 906,800 0.78 ซื้อ Link
ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AOT) นาย มนตรี มงคลดาว ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 5,000 60.25 ซื้อ Link
ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 130,000 3.93 ซื้อ Link
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TEAMG) นาย ชวลิต จันทรรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 683,300 3.15 ขาย Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 3,100,000 9.71 ซื้อ Link
โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TTA) นางสาว อุษณา มหากิจศิริ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 1,800,000 9.74 ซื้อ Link
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE) นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 2,400 6.95 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 3,000 25.75 ซื้อ Link
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS) หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา) หุ้นสามัญ 29/11/2564 1,000 26.00 ซื้อ Link
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาง อโนชา เลิศเจริญวัฒน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 9,400 10.70 ซื้อ Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย นริศ รัตน์เยี่ยม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 31,900 6.06 ขาย Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 80,000 6.10 ซื้อ Link
โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(PROEN) นาย วิศรุต มานูญพล ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 183,000 6.11 ซื้อ Link
เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGT) นาง บุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 300,000 4.00 ขาย Link
เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI) นาง นวลพรรณ ล่ำซำ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 7,000 107.79 ซื้อ Link
แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC) นางสาว สุณี เสรีภาณุ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 300,000 9.00 ซื้อ Link
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP) นาย มงคล มังกรกนก ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 4,500 16.10 ซื้อ Link
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) นาย อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 7,200 2.06 ซื้อ Link
ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(L&E) นาย อนรรฆ ซื่อยิ่งกาญจน์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 20,700 2.04 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/11/2564 245,700 0.52 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/11/2564 54,300 0.51 ขาย Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 16,300 2.56 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 35,000 2.58 ซื้อ Link
วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(KUN) นาย ไพศาล ศังขวณิช ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2564 8,700 2.64 ซื้อ Link
วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VL) นางสาว ชัชชนิญา ไกรโชติชัย ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 25/11/2564 48,500 1.05 ขาย Link
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD) นาย ฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 450,000 62.00 ซื้อ Link
ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAK) นาง วรนุชนันท์ พงศ์สุรางค์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 30/11/2564 100,000 9.60 ซื้อ Link
สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SFLEX) นาย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 800,000 5.25 ซื้อ Link
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL) นาย ธนากร ธนวริทธิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 134,000 2.79 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 5,000 3.98 ซื้อ Link
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASEFA) นางสาว ทัศนีย์ เชาวชีวเกษตร ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 20,000 3.96 ซื้อ Link
อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) บมจ.(RBF) นาย สุรชัย ปรัชญาโณทัย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 24/11/2564 150,000 21.00 ขาย Link
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS) นาย สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 26/11/2564 500,000 20.53 ซื้อ Link
อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) บมจ.(ICN) นาย มนชัย มณีไพโรจน์ คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางปานดาว มณีไพโรจน์) หุ้นสามัญ 29/11/2564 15,000 6.60 ซื้อ Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สมร วนดิลก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2564 50,000 2.00 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (สมร วนดิลก) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/11/2564 100,000 2.15 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย เมธา วนดิลก ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 29/11/2564 100,000 2.11 ขาย Link
เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH) นาย อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้รายงาน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 26/11/2564 274,000 1.70 ขาย Link
เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(S11) นาย วันชัย บุญธรรม ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 4,000 6.50 ซื้อ Link
เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC) นาย สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 110,000 0.84 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นางสาว พรพิวรรณ นิรมลเฉิดฉาย ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 50,000 2.02 ซื้อ Link
แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADB) นาย จิน กุ้ย จาง ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 29/11/2564 20,000 2.02 ซื้อ Link
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59 

 

QIC 580x400 

sme 580x400

ais 580x400

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!