หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV3 copyมติคณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง 10 เมษายน 2561

       1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

       1. นางสาวนงพงา บุญเปี่ยม ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2560

               2. นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

               2. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นางแชสตี เริดส์มูน (Mrs. Kjersti R?dsmoen) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย คนใหม่ สืบแทน นายเชทิล เพาล์เซน (Mr. Kjetil Paulsen) โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

               3. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายมุฮัมมัด นะชีด (Mr. Mohamed Nasheed) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เป็นคนแรก สืบแทน นายมุฮัมมัด ซากิ (Mr. Mohamad Zaki) ซึ่งมีถิ่นพำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย และเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย คนล่าสุด ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

               4. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง พลเอก เกษม ยุกตวีระ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมในคณะกรรมการผังเมือง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

               5. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตั้ง นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แทน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

               6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน)

               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เสนอให้มีการโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งแทนโดยได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้ว ดังนี้

               1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรับโอน นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

               2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอรับโอน นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

               ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                              ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!