หมวดหมู่: มติ ครม.

GOV copy copy copyสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2561

            สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2561

            วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

               ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กฎหมาย

               1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ....

               2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

               3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดราชการอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....

               4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ- สังคม

               5. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2561 ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 25602579)

               6. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

               7. เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561

แต่งตั้ง

               8. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

               9. เรื่อง รัฐบาลราชอาณาจักรนอร์เวย์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

               10. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐมัลดีฟส์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

               11. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผังเมือง

               12. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

               13. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการ (การโอนและรับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน)

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 10 เมษายน 2561    

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 10 เมษายน 2561

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!