หมวดหมู่: พาณิชย์

MOCกลณ อศดศยพาณิชย์ เร่งพัฒนาบริการหวังขยับอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้น

    นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กำลังเร่งพัฒนาการให้บริการด้านการเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อหวังอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้น พร้อมเตรียมใช้อัตราค่าธรรมเนียมใหม่แบบคงที่ตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลกเพื่อความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ โดยผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทผ่านระบบออนไลน์ (e-Registration) จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมลงอีก 30%

    ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2561 (Ease of Doing Business 2018) โดยในส่วนของการเริ่มต้นธุรกิจที่กรมฯ เป็นเจ้าภาพหลักนั้น ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 36 จาก 190 ประเทศ (จากอันดับที่ 78 ในปี 2560) และสำหรับการดำเนินการเพื่อยกอันดับ Ease of Doing Business ในปี 2562 นั้น กรมฯ ได้เร่งดำเนินการพัฒนาการให้บริการในหลายๆ ด้านเพื่อสนับสนุนและเร่งสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ซึ่งการพัฒนาการให้บริการดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งการลดขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ โดยพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้สามารถจองชื่อนิติบุคคลพร้อมจดทะเบียนนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ได้ในขั้นตอนเดียวผ่าน Smart Device ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561

     สำหรับ การเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเป็นอัตราคงที่ (flat rate) ตามข้อแนะนำของธนาคารโลก (World Bank) อีกทั้งลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ลงอีก 30% เพื่อทำให้ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง สะท้อนต้นทุนการให้บริการของหน่วยงานรับจดทะเบียนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นตามจำนวนทุนจดทะเบียน รวมถึงการสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยมีอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมถึงการพัฒนาระบบ e-Registration ให้สะดวกและใช้งานง่ายยิ่งขึ้น เช่น เชื่อมโยงการเข้าระบบ e-Registration และ e-Filing โดยใช้ Username & Password ชุดเดียว การเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถมอบอำนาจให้ผู้แทนรับจดทะเบียนดำเนินการแทนได้ การเพิ่มช่องทางการจองชื่อผ่าน Smart Device การพัฒนาระบบการขอและออกหนังสือรับรองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการยืนยันตัวตน เป็นต้น

    "การเดินหน้าชี้แจงและสร้างการรับรู้ดังกล่าวจะทำให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึงการพัฒนาการให้บริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมฯ และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการเริ่มต้นธุรกิจของไทย อันจะช่วยให้อันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ ด้านการเริ่มต้นธุรกิจของไทยดีขึ้นต่อไป" นางกุลณี กล่าว

    อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!